Regulamin

Regulamin
Koła Naukowego Automatyki Przemysłowej
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej, zwane dalej Kołem. Oficjalny
skrót nazwy to KNAP.
§ 2
Koło działa przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
§ 3
Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005
r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz ze Statutem
Politechniki Warszawskiej.
§ 4
Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.
ROZDZIAŁ II
Cele Koła
§ 5
Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie
automatyki i robotyki przemysłowej.
§ 6
Koło realizuje cele, o których mowa w § 5, przez:
1) organizowanie konferencji, seminariów oraz odczytów związanych z celami Koła;
2) rozpatrywanie zagadnień naukowo-badawczych;
3) realizowanie własnych projektów konstrukcji;
4) organizowanie szkoleń przy wewnętrznych lub przy współpracy z podmiotami
zewnętrznymi.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Koła
§ 7
Członkiem Koła może zostać każdy student doktorant Politechniki Warszawskiej
zainteresowany realizacją celów Koła.
§ 8
Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele
akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.
§ 9
1. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu, wydanej po rozpatrzeniu pisemnego
wniosku złożonego przez kandydata na członka.
1. Kandydatowi na członka Koła przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie
odmowy przyjęcia na członka do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od otrzymania
uchwały Zarządu. Zmiana decyzji Zarządu następuje w drodze głosowania jawnego
bezwzględną większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do
głosowania.
2. Decyzja Walnego Zebrania, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna.
§ 10
Członek Koła ma prawo:
1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu;
2) korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem;
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła;
4) czynnego i biernego prawa wyborczego;
§ 11
Członek Koła ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła;
2) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;
3) dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej;
§ 12
Członkostwo ustaje na skutek:
1) wykluczenia – dokonanego w drodze decyzji Prezesa, w przypadku postępowania
członka sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie
dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej;
2) wykreślenia – dokonanego w drodze decyzji Prezesa, w przypadku utraty przez
członka statusu studenta lub doktoranta Politechniki Warszawskiej oraz na wniosek
samego członka;
3) śmierci członka.
ROZDZIAŁ IV
Władze Koła
§ 13
1. Władzami Koła są:
a) Zarząd w składzie: Prezes, Wiceprezes oraz dwóch Członków zarządu;
b) Walne Zebranie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem.
2. Prezes Koła pełni wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem finansów oraz
dokumentacji Koła, przez co nie przewiduje się funkcji stałych skarbnika, sekretarza
ani innych pokrewnych w strukturach Koła.
3. Delegowanie obowiązków, o których mowa w pkt. 2 na innego członka Koła możliwe
jest drogą decyzji Prezesa.
§ 14
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie kierunków pracy Koła;
2) wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu;
3) udzielanie absolutorium z działalności Zarządu za dany rok akademicki;
4) uchwalanie zmian w Regulaminie Koła;
5) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.
§ 15
1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w roku.
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie także na wniosek co najmniej 25%
członków Koła, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
§ 16
Uchwały organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
§ 17
1. Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu Politechniki
Warszawskiej.
2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Politechniki Warszawskiej w
przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, Statutem Politechniki Warszawskiej lub
niniejszym Regulaminem.
§ 18
1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres jednego roku akademickiego w
okresie maksymalnie sześciu tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego z
zastrzeżeniem pkt. 5.
2. Zarząd składa się z czterech członków Koła: Prezes, Wiceprezes oraz dwóch Członków
zarządu.
3. Każdy kandydat na Prezesa Koła ma obowiązek prezentacji swojej wizji rozwoju Koła
oraz swoich kandydatów na pozostałych członków zarządu za uprzednią zgodą
prezentowanych.
4. Walne Zgromadzenie wybiera spośród kandydatów Prezesa, który następnie powołuje
wiceprezesa oraz dwóch członków zarządu zgodnie z prezentacją, o której mowa w pkt. 3.
5. W okresie jednego miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego Walne Zebranie ma
prawo do podjęcia uchwały przedłużającej kadencję obecnego Zarządu Koła.
§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu oraz Koła może składać Prezes Koła bądź inna osoba
upoważniona przez Prezesa.
§ 20
Zarząd może być odwołany przez Walne Zebranie większością bezwzględną 3/4 głosów
w głosowaniu przeprowadzonym na wniosek co najmniej 51 % liczby członków Koła.
§ 21
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Koła;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Koła;
d) kierowanie bieżącą działalnością Koła;
e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zebrania.
ROZDZIAŁ V
Opiekun Koła
§ 22
1. Opiekunem naukowym/artystycznym/sportowym Koła może być pracownik PW.
2. Opiekun naukowy/ artystycznym /sportowym Koła wybierany jest na czas nieokreślony.
§ 23
Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
1) wspieranie i koordynacja działalność Koła;
2) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna
pomoc w ich realizacji.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i finanse Koła
§ 24
1. Praca w organach Koła ma charakter społeczny.
2. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
1) przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu;
2) przekazanych przez sponsorów w formie darowizny;
3) wypracowanych przez członków koła i przekazanych na konto uczelni na podstawie
umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami;
4) dobrowolnych składek członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne
Zebranie członków.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 25
2. Zmiany dotyczące Regulaminu wprowadza się w drodze uchwały Walnego Zebrania
przyjętej bezwzględną większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4
uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora
Politechniki Warszawskiej.
§ 26
Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
1) uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła;
2) decyzji Rektora o wykreśleniu z Rejestru;
3) uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, podjętej na wniosek Rektora Politechniki
Warszawskiej, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)